Krajobraz osadniczy oazy Serachs w okresie sasanidzkim (III-VI w.n.e.)

Czas realizacji projektu: 2013-2016

Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Kaim

email: barbara.kaim@uw.edu.pl

Link: http://serakhs-oasis.uw.edu.pl/index.php/pl/

Charakterystyka projektu: Głównym celem projektu jest rekonstrukcja krajobrazu osadniczego oazy Serachs, w południowym Turkmenistanie, w okresie kiedy teren ten należał do imperium Sasanidów (III - VII w. n.e.). Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie badań nad osadnictwem i architekturą okresu sasanidzkiego w oazie, ustalenia pewnych ram chronologicznych poprzez analizę porównawczą materiału ceramicznego i materiałów budowlanych wspartą częstymi w tym regionie znaleziskami monet. Ustalenie chronologii pozwoli na dokładniejsze datowanie 34 stanowisk zasiedlonych w okresie sasanidzkim a zidentyfikowanych w ramach projektu N109 007 31/0426 realizowanego w latach 2006-2009. Jak wynika z wcześniejszych badań, stanowiska te kryją pozostałości ufortyfikowanych rezydencji, a ich wielkość jest odzwierciedleniem zakresu władzy i bogactwa właścicieli. Aby określić możliwość obecności różnych form architektonicznych występujących w tym okresie, na wybranych stanowiskach o różnej wielkości zostaną przeprowadzone badania geofizyczne. Do badań geofizycznych wytypowano 6 spośród czternastu stanowisk zasiedlonych w okresie sasanidzkim, na których nie stwierdzono pozostałości osadnictwa późniejszego, muzułmańskiego. Wyniki prospekcji geofizycznej naniesione na mapy sytuacyjne stanowisk pozwolą na wykonanie rekonstrukcji zidentyfikowanych budowli. Przewiduje się także analizę zależności między wielkością rezydencji, ich lokalizacji w odniesieniu do głównych kanałów irygacyjnych i zakresem władzy ich właścicieli. W tym też celu zostaną przeprowadzone, w oparciu o projektowany cyfrowy model regionu, analizy przestrzenne: analiza widoczności i analiza terytorium eksploatacji stanowiska. Wyniki analiz w połączeniu z wynikami prac archeologicznych ( w tym z wynikami analiz pozyskanych szczątków roślinnych i zwierzęcych) , analiz źródeł pisanych, wynikami prospekcji geofizycznej i analiz obrazów satelitarnych, map i fotografii pozwolą na rekonstrukcję krajobrazu osadniczego oazy w okresie sasanidzkim.