Badania struktur osadniczych przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) przy użyciu niedestrukcyjnych metod prospekcji terenowej

Czas realizacji projektu: 2011-2014

Kierownik projektu: dr Agnieszka Tomas

email: agnieszka-tomas@wp.pl

Link: www.canabaenovae.wordpress.com

Charakterystyka projektu: Celem projektu jest odtworzenie krajobrazu osadniczego wokół rzymskiego obozu legionowego i późnoantycznego miasta Novae (rzymska prowincja Mezja Dolna, dziś Bułgaria). Podstawowym zadaniem jest szczegółowe określenie lokalizacji, zasięgu i charakteru tych struktur. Do tego celu zostały wykorzystano różnorodne metody badań nieinwazyjnych. Do stworzenia map geodezyjnych posłużono się teodolitem laserowym i odbiornikiem GPS RTK, do zadokumentowania stanu zachowania stanowiska i przebiegu wykopalisk zdjęciami z powietrza, a do zarejestrowania podziemnego obrazu struktur technikami badań geofizycznych.