Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM

Czas realizacji projektu: od 2013

Kierownik projektu: Dominik Purchała

email: d.purchala@uw.edu.pl

Link: www.lectorium.edu.pl

Charakterystyka projektu: Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium” to dziedzinowe repozytorium naukowe, umożliwiające przechowywanie i publiczne udostępnianie dorobku polskich uczonych zajmujących się naukami historycznymi i pokrewnymi. Materiały w Lectorium prezentowane są w sześciu głównych działach tematycznych: historia, archeologia, historia sztuki, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, etnologia i antropologia kulturowa oraz muzykologia. Lectorium powstało na wzór najbardziej znanych tego typu repozytoriów funkcjonujących w naukach ścisłych. Jego celem jest zwiększenie widoczności prac polskich humanistów oraz wzrost efektywności komunikacji naukowej poprzez umożliwienie łatwiejszego i szybszego zapoznawania się z najnowszymi wynikami badań. Repozytorium działa w ramach klasycznego modelu opartego o samoarchiwizację (self-archiving) materiałów przez autorów, ale umożliwia także dostarczanie treści przez instytucje. Repozytorium umożliwia gromadzenie i prezentowanie następujących zasobów: artykuły opublikowane w czasopismach naukowych oraz popularno-naukowych; preprinty i postprinty artykułów naukowych; rozprawy i dysertacje stanowiące podstawę uzyskania tytułów zawodowych lub stopni naukowych; monografie, prace zbiorowe lub rozdziały książek naukowych; materiały konferencyjne (w tym prezentacje) oraz materiały typy working papers; materiały będące spuścizną wybitnych naukowców (materiały robocze, zapiski, niedokończone teksty, konspekty, kwerendy, itp.); raporty i cząstkowe monografie, powstające w wyniku prowadzonych projektów/grantów naukowych; bazy danych w formatach możliwych do otwarcia na komputerze czytelnika; materiały graficzne (np. dokumentacja zdjęciowa wykopalisk); materiały multimedialne (dokumentacja video, nagrania wykładów, itp.).