The Central European Journal of Social Sciences and Humanities CEJSH

Czas realizacji projektu:

Kierownik projektu: Miłosz Sosnowski

email: Milosz.Sosnowski@amu.edu.pl

Link: http://cejsh.icm.edu.pl/

Charakterystyka projektu: CEJSH jest bazą bibliograficzno-abstraktową oraz pełnotekstową, rejestrującą artykuły z czasopism z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, ukazujących się w Europie Środkowej i Wschodniej (przede wszystkim w Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech, ale także w Estonii, Rumunii, Słowenii oraz na Łotwie, Litwie i Ukrainie). Ma na celu ułatwienie komunikacji naukowej poprzez zapewnienie badaczom z całego świata dostępu do wyników badań humanistycznych i społecznych prowadzonych w tej części Europy. Baza została utworzona w 2004 r. przez Prezesów Akademii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej: Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Polskiej Akademii Nauk, Słowackiej Akademii Nauk oraz Węgierskiej Akademii Nauk. Obecnie jest rozbudowywana oraz udostępniana we współpracy PAN (wraz z pozostałymi Akademiami) i ICM UW. ICM UW odpowiada za platformę internetową bazy oraz zawiera z wydawcami czasopism indeksowanych w CEJSH umowy, na podstawie których w bazie udostępniane są pełne teksty artykułów publikowanych w tych czasopismach. W bazie indeksowane są 723 czasopisma, w czego 137 dostępnych jest w sposób otwarty w wersji pełnotekstowej (stan na 20.06.2014).
Projekt realizowany przy współpracy z Polską Akademią Nauk.