Rejestracja i Publikacja Korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548)

Czas realizacji projektu: od 1982, początek opracowywania publikacji internetowej: 2006

Kierownik projektu: Anna Skolimowska

email: as@al.uw.edu.pl

Link: http://dantiscus.al.uw.edu.pl/ http://fontes.al.uw.edu.pl/

Charakterystyka projektu: Projekt Rejestracja i Publikacja Korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548) realizowany jest w Pracowni Edytorstwa Źródeł Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt nadzoruje Międzynarodowa Rada Naukowa, kierowana przez prof. Jerzego Axera, w której skład wchodzą przedstawiciele podobnych projektów edytorskich a Polski i zagranicy. Korespondencja Dantyszka, wybitnego polskiego dyplomaty czasów zygmuntowskich, humanisty i poety, stanowi największy zbiór listów, powstały w Europie Środkowowschodniej czasów Renesansu. Program rozwija się obecnie dwutorowo:
1.1.1.Seria drukowana Corpus Epistularum Ioannis Dantisci Seria Corpus Epistularum Ioannis Dantisci ukazuje się od roku 2004 pod redakcją naukową Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, we współpracy wydawniczej Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Umiejętności. Seria jest objęta patronatem Union Académique Internationale (UAI, projekt nr 65). W czterech częściach źródłowych serii zaplanowano conajmniej piętnaście tomów tekstów źródłowych i inwentarzy. W części piątej, zatytułowanej Respublica Litteraria in Action, prezentowane są studia i dyskusje wokół publikowanych źródeł. Dotychczas ukazało się siedem tomów, w tym 3 tomy tekstów źródłowych, 2 tomy inwentarzy oraz 2 tomy studiów i komentarzy.
1.1.2.Publikacja internetowa Corpus of Ioannes Dantiscus’ Texts and Correspondence / Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka Prototypowa wersja tej publikacji została opublikowana on-line w roku 2010 składa się z trzech części:
1) Corpus of Ioannes Dantiscus’ Correspondence / Korpus Korespondencji Jana Dantyszka Ta część ma obecnie formę bazy danych, zatytułowanej Ioannes Dantiscus’ Correspondence / Korespondencja Jana Dantyszka. Zawiera ona inwentarz całej korespondencji (do chwili obecnej zarejestrowano 6145 listów), który obejmuje następujące dane: nadawca, adresat, incipit, datacja, dane o źródłach, dane o publikacjach drukiem, facsimilia źródeł prymarnych. Wszystkie listy łacińskie Dantyszka są również prezentowane w przeszukiwalnej wersji pełnotekstowej. Teksty pozostałych listów są systematycznie dodawane. W przyszłości, kiedy wszystkie listy
zostaną opracowane w wersji pełnotekstowej, część ta przekształci się w Korpus Korespondencji Dantyszka.
2) Corpus of Ioannes Dantiscus’ LatinTexts / Korpus Tekstów Łacińskich Jana Dantyszka prezentuje 778 listów, 106 wierszy, 7 mów, 15 memoriałów i 36 dokumentów napisanych przez Dantyszka w języku łacińskim.
3) Corpus of Ioannes Dantiscus’ German Texts / Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka pozostaje obecnie w fazie opracowania wstępnego. Korpus ten przyjmie formę analogiczną do istniejącego już Korpusu Tekstów Łacińskich i będzie prezentował 917 listów niemieckich pióra Dantyszka oraz 41 wystawionych przez niego w tym języku dokumentów. Projekt jest obecnie finansowany ze środków grantu „Korpus Korespondencji Jana Dantyszka”, uzyskanego na lata 2012-2016 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W ramach opracowywania publikacji internetowej do prezentacji tekstów źródłowych specjalnie zaprojektowano system cyfrowej rejestracji i anotacji korespondencji renesansowej, oparty na standardzie tekstu kodowanego TEI oraz na systemie relacyjnych baz danych SQL z interfejsem w języku polskim i angielskim. Zastosowane narzędzia pozwalają na publikację w szerokim dostępie internetowym łatwo przeszukiwalnych komentowanych tekstów źródłowych i ich inwentarzy, oraz na stosunkowo łatwe zrzucanie tekstów listów oraz dotyczących ich metadanych z formatów XML i SQL do formatu RTF, dogodnego dla tradycyjnych publikacji drukowanych.